Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων

Home page
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων
E-Mail
Address
Classification
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description